Regulamin sklepu

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin zawiera zasady dokonywania zamówień na Towary i Usługę zamówień indywidualnych prac artystycznych prezentowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego i Portfolio, działającego pod adresem: www.eaimagine.com, www.eaimagine.pl, EA IMAGINE Ewelina Madej.
 2. Sprzedaż prowadzona jest poprzez sklep internetowy www.eaimagine.com, www.eaimagine.pl lub w siedzibie Sprzedawcy po wcześniejszym kontakcie drogą internetową - (formularz kontaktowy) lub telefonicznie: +48609632202. 
 3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu są zaproszeniem do składania ofert przez Klientów i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.  
 4. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 5. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

Sprzedawca  – EA IMAGINE Ewelina Madej, 42-470 Siewierz, ul. Długa 29,  NIP: 625-235-98-38, REGON: 242872215.

Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.

Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.eaimagine.com, www.eaimagine.pl.

Produkt - unikatowy wyrób, praca artystyczna przeznaczona do sprzedaży lub wykonana na indywidualne zamówienie Klienta dostępna lub prezentowana w Sklepie.

Usługa – zamówienie indywidualnego wykonania Produktu, na wzór prezentowanych na stronie www.eaimagine.com, www.eaimagine.pl prac lub wykonanie całkiem nowego dzieła wg wskazań Klienta.

Cena – cena Produktu umieszczona przy każdym Produkcie na stronie internetowej Sklepu podana  w polskich złotych zawiera podatek VAT. Cena nie uwzględnia Kosztów dostawy Produktu do Miejsca dostawy.

Koszty dostawy – koszty związane z dostarczeniem Produktu do Miejsca dostawy.

Dostawca – firma kurierska lub Poczta Polska współpracująca ze Sprzedawcą.

Zamówienie – zamówienie Produktu lub Usługi złożone przez Klienta. Zgodnie z Regulaminem. Zamówienie stanowi ofertę zakupu.

Miejsce dostawy – adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

 

§ 2 Składanie Zamówień 

 1. Zamówienie na Produkty składane w formie mailowej lub telefonicznej powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko Klienta, miejsce zamieszkania, Miejsce dostawy, nazwę Produktu, ilość sztuk, cenę Produktu, formę płatności, określenie sposobu dostawy, NIP (w przypadku firm).
 2. Składając Zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.
 3. Złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 4. Klient może złożyć Zamówienie na Produkty dostępne w Sklepie, korzystając z jednej z następujących opcji:
  • poprzez stronę internetową Sklepu: www.eaimagine.com, www.eaimagine.pl
  • poprzez pocztę elektroniczną (e-mail), wysłaną na adres e-mailowy Sprzedawcy: eaimagine@gmail.com
  • telefonicznie pod nr +48609632202.
 5. Klient może złożyć zamówienie na Usługę indywidualnego wykonania poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sprzedawcą. Wszelkie szczegóły i terminy realizacji zostaną przedstawione do akceptacji Klienta  po określeniu przedmiotu zamówienia. Wszelkie uzgodnienia dokonywane będą indywidualnie wg preferencji i potrzeb Klienta drogą mailową  lub telefoniczną.
 6. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia na Produkty poprzez stronę internetową Sklepu, bez konieczności rejestracji i logowania się. Na złożenie zamówienia składają się następujące kroki: 
  • dodanie Produktu do koszyka poprzez kliknięcie na przycisk "Do koszyka"  przy zamawianym Produkcie,
  • zaakceptowaniu Ceny Produktu, ilości sztuk oraz łącznej Ceny zamówionych Produktów klikając na przycisk "Przejdź dalej".
  • podanie danych osobowych w polu "Twoje dane osobowe",
  • wyborze sposobu i kosztów Dostawy oraz formy płatności w polu "Dostawa i płatność"
  • weryfikacji i akceptacji zamawianego Produktu, Ceny, ilości sztuk, kosztów Dostawy, kwoty łącznej w polu "Zamawiane produkty" klikając w pole "Wyślij zamówienie".

 

§ 3  Zawarcie umowy sprzedaży 

 1. Po złożeniu Zamówienia na Produkty Klient dostaje automatyczny e-mail zwrotny z podziękowaniem za złożenie Zamówienia  oraz z wyszczególnieniem:
  • nazwy i ceny zamówionego Produktu oraz ilości sztuk,
  • kosztów  i sposobu dostawy,
  • całkowitej sumy do zapłaty,
  • wybranej formy płatności,
  • Miejsca dostawy.
 2. Klient w terminie do 2 dni roboczych, otrzyma e-mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji wraz z numerem paczki oraz przewidywanym terminem dostawy.
 3. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego. 

 § 4 Terminy dostawy. Realizacja Zamówień. 

 1. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji Zamówienia (przekazania Produktu Dostawcy celem dostawy) do 2 dni roboczych.
 2. Ostateczny czas doręczenia Produktu do Klienta uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy Dostawy i wywiązania się Dostawców z warunków umowy.
 3. Termin realizacji liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, w przypadku płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy lub poprzez serwis Dotpay.
 4. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem termin realizacji liczony jest od momentu potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Klienta drogą mailową lub telefoniczną.
 5. O przewidywanym terminie dostawy zamówionego Produktu Klient zostanie poinformowany, w mailu informującym o wysłaniu przesyłki.
 6. Jeżeli w wyjątkowej sytuacji nie będzie możliwe zrealizowanie Zamówienia z uwagi na niedostępność zamówionego Produktu, wówczas Sprzedawca, niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który w takim przypadku może: anulować Zamówienie lub wyrazić zgodę na realizację Produktu na indywidualne zamówienie.
 7. W przypadku anulowania Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną kwotę, jeżeli klient dokonał przedpłaty.
 8. Jeśli Klient nie otrzyma zamówionego Produktu, w terminie wskazanym w e-mailu, o którym mowa w § 4 ust. 5, powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę. Wówczas Sprzedawca podejmie niezbędne kroki w celu ustalenia miejsca, w którym znajduje się paczka z zamówionym Produktem oraz w celu realizacji Zamówienia. 

§ 5 Dostawa Towaru. Koszty dostawy 

 1. Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Produktu poprzez usługi firm kurierskich i Poczty Polskiej  w formie wybranej przez Klienta  podczas składania zamówienia.
 2. Po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym dostawa może zostać zrealizowana w inny określony przez Klienta sposób.
 3. Po uzyskaniu zgody Sprzedawcy i omówienie warunków Dostawy Produkt może zostać wysłany zagranicę.  
 4. Koszt dostawy Produktów podany jest w formularzu zamówienia na stronie internetowej Sklepu i każdorazowo doliczany do „Kwoty do zapłaty”, przedstawianej klientowi w formularzu na etapie składania zamówienia.   
 5. W przypadku wskazania w opisie Produktu innej kwoty kosztów dostawy należy wybrać w formularzu opcję „Inne” oraz doliczyć kwotę wskazaną w opisie do podanej „kwoty do zapłaty”.  
 6.  W przypadku wskazania w opisie „Wysyłka specjalna ***” wysyłka Produktu jest darmowa.
 7. Po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym możliwy jest odbiór Produktu w siedzibie Sprzedawcy.

 § 6 Płatności 

 1. Klient ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących form:
  • przedpłaty na rachunek bankowy
  • zapłaty gotówką za pobraniem, przy dostawie Produktu, za pośrednictwem Dostawcy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktu do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
 3. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia.
 4. Należność należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedawcy:
ING Bank Śląski 30 1050 1272 1000 0090 9440 3632

EA IMAGINE Ewelina Madej, ul. Długa 29, 42-470 Siewierz.

 

 § 7 Odstąpienie Klienta  od Umowy 

 1. Zgodnie z np. 7 ust. 1 ustawy dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.) ("Ustawa"), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od otrzymania Produktu – w terminie 10 dni należy poinformować drogą mailową lub telefoniczną o odstąpieniu od umowy. Od daty oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient ma 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Możliwy jest  zwrot produktu  w stanie nienaruszonym z dołączonymi dowodami zakupu. W przypadku przedmiotów szklanych koniecznie zapakowanych w sposób chroniący przed uszkodzeniami. Klient pokrywa koszty odesłania towaru. Nie będą przyjmowane przesyłki wysłane na koszt  Sprzedawcy.  Do 14 dni od zwrotu nienaruszonego Produktu zostanie zwrócona jego Cena.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w np. 10 ust. 3 Ustawy, tj. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni nie przysługuje w przypadku Usług zamówień indywidualnych. Pozostaje wówczas prawo do roszczeń z tytułu niezgodność towaru z umową.

 § 8 Reklamacje 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Klient powinien podać w zgłaszanej reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, np. numer telefonu lub adres email.
 2. W celu zareklamowania wadliwego lub niezgodnego z umową Produktu, Klient zobowiązany jest przesłać na adres Sprzedawcy  podpisany formularz reklamacji wraz z reklamowanym Produktem.
 3. Sprzedawca poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji. 
 4. Klient będący konsumentem traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 5. Klient nie będący konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Produktu, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia.

§ 9 Ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Klient dokonując zmówienia  wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę, podanych w formularzu danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w celu realizacji umowy. W tym celu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje Zamówienie.
 3. Podanie przez Klienta następujących danych osobowych: imię, nazwisko, e-mail, ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miejscowość,  numer telefonu jest niezbędne w celu realizacji Zamówienia.
 4. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.  

 § 10 Postanowienia końcowe

 1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Sklepu.
 3. Ewentualne zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie Sklepu, ze skutkiem na przyszłość. Zmiany te nie mogą naruszać praw Klientów, wynikających ze złożenia Zamówienia przed wprowadzeniem zmian.